JĘZYK

  • pl
Exact matches only
Search in title
Search in content
Szukaj
Search in pages

Nowy Zarząd KGHM TFI S.A.

W dniu 22 maja 2018 roku Rada Nadzorcza KGHM TFI S.A. dokonała zmian w Zarządzie KGHM TFI S.A. wynikające z zakończenia kadencji poprzedniego Zarządu.

Decyzją Rady Nadzorczej, w wyniku przeprowadzonego konkursu w skład nowego zarządu powołano Pana Zbigniewa Hajłasza jako Prezesa Zarządu, oraz Panów Marcina Gwoździa i Roberta Rozmusa, jako Wiceprezesów Zarządu.

Zbigniew Hajłasz – Prezes Zarządu KGHM TFI S.A.

Od ponad 25 lat zawodowo zajmuje zarządzaniem i doradztwem w spółkach prawa handlowego. Praktyk w dziedzinie planowania, zarządzania i rozwoju instytucji finansowych, restrukturyzacji przemysłowej, prywatyzacji i przedsięwzięć międzynarodowych. Jest autorem wielu ekspertyz wykonywanych na zlecenie Sejmu i Rządu RP, a także strategii rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego. Wykładowca akademicki z zakresu projektowania i zarządzania projektami na uczelniach wyższych takich jak Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Sztuk Pięknych.

Od początku lat 90 – tych pełnił funkcje kierownicze i zarządcze w instytucjach publicznych i komercyjnych. W latach 1991 – 1993 Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, od 1994 do 1996 był Dyrektorem Regionalnego Biura Prywatyzacji Banku BWP SA. Pełnił także funkcje Wiceprezesa Zarządu Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, Prezesa Zarządu PRW SA we Wrocławiu, Prezesa Zarządu TBS sp. z o.o. w Głogowie, Dyrektora Biura Koordynacji Programu OPDRO,, oraz Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Św. Katarzynie.

Był członkiem Rad Nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo – Finansowe SA we Wrocławiu, Polskie Radio Wrocław SA we Wrocławiu, Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., Polskie Radio SA. Obecnie pełni funkcję sekretarza Rady nadzorczej PKO Bank Polski S.A.

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunki matematyka (1982), oraz uzyskał stopień MPhil in Economics (London University, 2002).

Marcin Gwóźdź – Wiceprezes Zarządu KGHM TFI S.A.

Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, posiadający uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Spełnia wymogi pozwalające na pełnienie funkcji syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy w postępowaniach naprawczych i restrukturyzacyjnych. Praktyk w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, łączący wiedzę techniczną z doświadczeniem w zarządzaniu zespołami.

W latach 2000 – 2007 sprawował funkcje związane z procesami technologicznymi i zarządczymi w przedsiębiorstwach z branży produkcji urządzeń technicznych. Od 2007 do 2016 roku był Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin sp. z o.o. W okresie od 2016 do 2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w największym zespole uzdrowiskowym w Polsce – Uzdrowiskach Kłodzkich S.A. – Grupa PGU.

Marcin Gwóźdź jest absolwentem Politechniki Poznańskiej z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, oraz Politechniki Wrocławskiej z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Ukończył także Szkołę Podchorążych Rezerwy.

Robert Rozmus – Wiceprezes Zarządu KGHM TFI S.A.

Z rynkiem finansowym związany od 1993 roku. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także liczne kursy, w tym między innymi Nadzór Właścicielski w GK, Praktykę Zarzadzania Ryzykiem, Praktyki Nadzoru Relacji w GK oraz Akademię Menedżera i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w spółce PPH Stereo, jako Prezes Zarządu, gdzie pracował od 1989 roku. W latach 1993 – 1998 piastował stanowisko Dyrektora Oddziału w Banku Pekao S.A., a następnie od 1998 do 2004 roku był Zastępcą Dyrektora Oddziału Wrocław w Banku BNP Dresdner. Od 2004 roku, piastował funkcję Dyrektora RCK Opole w Banku Pekao S.A. odpowiadał za nadzór i wykonanie planów i budżetu rocznego Regionalnego Centrum Korporacyjnego w Opolu. W latach 2009 – 2011 zajmował stanowisko Dyrektora Biura we Wrocławiu w KBL European Private Bankers S.A.

Od 2011 r. związany z KGHM TFI S.A., gdzie realizuje zadania sprzężone z integracją i konsolidacją portfela KGHM I FIZAN, jak również analizuje i weryfikuje potencjalne projekty inwestycyjne, istotne dla rozwoju pozostałych spółek portfelowych w funduszach KGHM TFI.

 

Więcej informacji o składzie Zarządu KGHM TFI S.A. w zakładce „zarząd” (http://tfi.kghm.pl/zarzad/).