JĘZYK

  • pl
Exact matches only
Search in title
Search in content
Szukaj
Search in pages

KGHM V FIZAN w likwidacji

Zgromadzenie Inwestorów KGHM V Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”), działając na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U., Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) („Ustawa o funduszach inwestycyjnych”), w zw. z art. 4 ust. 10 pkt 1) Statutu Funduszu, w dniu 05 października 2018 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu, co stanowi przesłankę rozwiązania Funduszu, określoną w art. 246 ust. 1 pkt 5 Ustawy o funduszach inwestycyjnych;

Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 05 października 2018 r., a zakończenie czynności likwidacyjnych przewidzianych Ustawą nastąpiło w dniu 29 stycznia 2019 r. Na dzień 30 stycznia 2019 r. zostało sporządzone sprawozdanie finansowe Funduszu, które zostało przedstawione do badania podmiotowi uprawionemu do badania sprawozdań finansowych. W terminie 7 dni od dnia zakończenia badania sprawozdania finansowego, zostanie złożony wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie Funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych.

Z dniem 19 marca 2019 r. KGHM V Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji został wykreślony z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, tym samy zakończył z tym dniem swój byt prawny.