JĘZYK

  • pl
Exact matches only
Search in title
Search in content
Szukaj
Search in pages

KGHM I FIZAN w likwidacji

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 Statutu KGHM I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”), w dniu 09 lutego 2018 r. upłynął okres, na który Fundusz został utworzony, tj. 8 lat liczonych od dnia zarejestrowania Funduszu, czyli od dnia 09 lutego 2010 r., co stanowi przesłankę rozwiązania Funduszu, określoną w art. 246 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U., Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) („Ustawa o funduszach inwestycyjnych”).

Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 10 lutego 2018 r., a zakończenie czynności likwidacyjnych przewidzianych Ustawą nastąpiło w dniu 29 stycznia 2019 r. Na dzień 30 stycznia 2019 r. zostało sporządzone sprawozdanie finansowe Funduszu, które zostało przedstawione do badania podmiotowi uprawionemu do badania sprawozdań finansowych. W terminie 7 dni od dnia zakończenia badania sprawozdania finansowego, zostanie złożony wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie Funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych.

Z dniem 11 czerwca 2019 r. KGHM I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji został wykreślony z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, tym samy zakończył z tym dniem swój byt prawny.