JĘZYK

  • pl
Exact matches only
Search in title
Search in content
Szukaj
Search in pages

FUNDUSZE KGHM TFI

Fundusze zarządzane przez KGHM TFI, kierowane są do wyselekcjonowanej grupy inwestorów. Uczestnictwo w nich polega na zakupie certyfikatów inwestycyjnych, emitowanych przez fundusz. Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej KGHM FIZ Aktywów Niepublicznych są ściśle określone w ich Statutach. Fundusze, zarządzane przez KGHM TFI S.A., inwestują przede wszystkim na rynku aktywów niepublicznych. Oznacza to, że nie mniej niż 80% wartości aktywów funduszy zostanie ulokowanych w papiery wartościowe nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.